Wedstrijd Reglement Senioren


WEDSTRIJDREGLEMENT

 

 

Deelname

 


1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde geldige
    (Jeugd)VISpas van de Eindhovense Hengelsport Vereniging.
2. Het maximaal aantal deelnemende vissers (alle leeftijden) is 20. De
    uitslag wordt echter opgemaakt op basis van het hoogste aantal behaalde punten.
3. De betreffende deelnemer meldt zich via de website
www.hsveindhoven.nl aan en

 

    verstrekt de volgende gegevens.
    a. Naam
    b. VIS-pasnummer
    c. Adresgegevens
    d. Geboortedatum
    e. E-mailadres
4. Een junior geldt als iemand in het bezit van een geldige JeugdVispas.
5. Deelname aan de competitiewedstrijden bedraagt € 5,00 euro per wedstrijd en dient bij

 

    aanvang van de eerste wedstrijd volledig voor alle competitiewedstrijden te worden voldaan.

 

 

 

Wedstrijdregels

 

 

6. De Eindhovense Hengelsport Vereniging bepaalt waar en wanneer de wedstrijden gevist wordt.          
7. De wedstrijd heeft een tijdsduur van vier uur aaneengesloten. De Eindhovense
Hengelsport Vereniging

    heeft het recht de wedstrijden bij slechte weersomstandigheden(onweer e.d.) of bepaalde calamiteiten

    (ongevallen e.d.) stil te leggen en na enige tijd te hervatten. Indien minimaal 50% van de wedstrijdduur is gevist,

    is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd overnieuw gevist.
8. Signalen: (bij aankomst aan de stek, mag direct worden begonnen met voorbereiden)
a. 1
e signaal: start wedstrijd (10:00)
b. 2
e signaal: einde wedstrijd (14:00)
9. De hengel dient direct te worden opgehaald na het 2
e signaal, alleen vangst die tijdens zich tijdens signaal 2 boven het wateropvlak bevindt, mag nog worden bijgezet in het leefnet.
10. Er mag worden gevist met één hengel voorzien van een enkelvoudige haak. De
hengelkeuze is vrij.

 

11. Maximaal één hengel boven het water ook tijdens het cuppen.
12. Aas en voer is vrij m.u.v. kunstaas en verse varse. Ten aanzien van het aas en voer is het voorhanden

      hebben en/of gebruik van gekleurde maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd, niet

      toegestaan. Het gebruik van een voerkatapult is verboden.
13. De loting en indeling van het parcours is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt dus na aanmelding van de deelnemers vastgesteld door de Wedstrijdcommissie
van de Eindhovense Hengelsport Vereniging.

14. Elke gevangen meetellende vis moet door de deelnemer in een ruim leefnet worden bewaard.

      (zie leefnetcode boekje gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren)

 

      Per leefnet is een maximum van 20 kg toegestaan. Wanneer zich meer dan 20 kg in het leefnet bevindt,

      telt maar 20 kg mee voor het totaalgewicht. Meer dan 25 kg in leefnet volgt diskwalificatie van de wedstrijd.
      Verder gelden de regels uit de leefnetcode uit de landelijke lijst. Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten

      wegen, te laten noteren op de wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen. Een deelnemer die voortijdig

      de wedstrijd verlaat en/of zijn leefnet uit het water verwijdert voordat tot de weging wordt opgeroepen, wordt
      gediskwalificeerd.
15. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis

      onbeschadigd kan worden teruggezet. De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren. Overtreding

      van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.

 

16. Indien ondermaatse vis wordt aangetroffen in het leefnet, wordt er 100 gram afgetrokken van het totaalgewicht en de

      ondermaatse vis wordt niet mee gewogen
17. Wegen van de vis geschiedt over maatse (zie Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en de laatste

      Aanvullingslijst) en niet door maat beschermde soorten. Indien de gevangen vis niet kan worden gewogen dient deze

      te worden geteld totdat de gevangen vis gewogen kan worden (vanaf 10 gram). Bij 0 gram wordt het aantal
      visjes genoteerd dat gevangen is. Barbeel, snoek en paling mogen niet in het leefnet worden bewaard. Verder

      gelden de regels zoals vermeld in de Gezamenlijke lijst en aanvullingslijst voor de gesloten tijd.
18. De juryleden wijzen per wedstrijd twee deelnemers aan die helpen bij het wegen.

 


Klassering
19. Per wedstrijd wordt een klassering opgemaakt, gerangschikt op vangstgewicht. De visser met het hoogste

      vangstgewicht per wedstrijd krijgt een klassering in punten, naar gelang het aantal deelnemers. Voorbeeld: in een

      wedstrijd met 20 deelnemers, krijgt de winnaar 20 punten, de nummer twee 19 punten, de nummer drie 18 punten,

      enz.
20. Jeugdvissers (leeftijd JeugdVispas) krijgen 5 punten extra per wedstrijd.
21. Indien meer deelnemers hetzelfde vangstgewicht hebben tijdens de wedstrijd, verkrijgen
zij dezelfde

      klassementspunten. Vervolgens wordt doorgeteld (10. 9. 9. 7. 6. enz).
22. Alle vissers zonder vangst (gewicht: 0 gram) krijgen het aantal punten van de laagst genoteerde deelnemer uit de

      gehele wedstrijd mét vangst min 1 punt. Voorbeeld: in wedstrijd A zit Piet Klaassen met 6 gram vangst en daarmee

      heeft hij 5 punten behaald. Alle andere deelnemers zonder vangst in de wedstrijd, ontvangen daardoor 4 punten.
23. Nadat alle wedstrijduitslagen zijn opgemaakt, wordt een rankschikking gemaakt van de deelnemers met hun

      behaalde aantal punten.
24. De deelnemer met het hoogste aantal punten(totaal) is Clubkampioen van de
Eindhovense Hengelsport Vereniging.

 

25. Deelnemers die niet op komen dagen bij een wedstrijd die ontvangen 5 strafpunten deze worden in mindering

      gebracht op het eind totaal.

 

26. Gediskwalificeerde deelnemers ontvangen geen klassementspunten voor de desbetreffende wedstrijd.
27. Indien Deelnemers met gelijke klassementspunten eindigen, dient op onderstaande wijze de juiste rangvolgorde te

      worden vastgesteld.
      a. Volgens het totale vangstgewicht van alle wedstrijden;

      b. Volgens het hoogste vangstgewicht per deelnemer per wedstrijd;
      c. Volgens het op een na hoogste vangstgewicht.

 


Prijzen

 

 

28. Na de competitie is op een locatie in de omgeving van het parcours een samenzijn met prijsuitreiking.
29. De prijsverdeling per vereniging is als volgt:
      - Nummer 1:  + € ???
      - Nummer 2:  + € ???
      - Nummer 3:  + € ???
30. Na de competitie is er voor alle deelnemers een hapje en een drankje.

 


Overig

 

 

 

31. Onkosten van deelnemers tijdens de competitiewedstrijden van de Eindhovense Hengelsport Vereniging worden niet

      vergoed.
32. De Eindhovense Hengelsport Vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen, letsel en/of schade.

      Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.
33. De Eindhovense Hengelsport Vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar

      aanleiding van verschuiven of vervallen van de wedstrijd of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag.
34. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en jurylid wordt geacht de reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen

      betekent instemmen.
35. Voor deelnemers gelden alle vigerende wettelijke regelingen, tenzij hierop door de Eindhovense Hengelsport

      Vereniging een ontheffing is verkregen die vooraf is gecommuniceerd.
36. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleider en jury van de betreffende wedstrijd.
37. Na een besluit van de jury/juryrapport kan nog één keer protest worden aangetekend
      – schriftelijk en binnen 5 werkdagen na het genomen besluit – gericht aan het dagelijkse
bestuur van de

      Eindhovense Hengelsport Vereniging.
      Het besluit van het dagelijkse bestuur van de Eindhovense Hengelsport Vereniging
wordt binnen 10 werkdagen

      kenbaar gemaakt en is bindend.
38. Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens de Eindhovense
Hengelsport Vereniging verklaren

      met hun deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak evenals aan de

      besluiten van diens organen waaronder de aanklager, tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft
      doping, matchfixing en seksuele intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het

      Instituut Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak.
39. Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt

      vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin

      aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.

 

 

 

 


Download Reglement